Urząd Gminy Sobolew

Urząd Gminy Sobolew
08-460 Sobolew, ul. Rynek 1
woj. mazowieckie, pow.garwoliński
e-mail: sobolew@sobolew.pl
http: www.sobolew.pl/

ePUAP - ESP


Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dowolnych usług administracji publicznej drogą elektroniczną. Ma zapewnić sprawną komunikację drogą elektroniczną pomiędzy:
  • obywatelami a administracją publiczną (C2A)
  • przedsiębiorcami a administracją publiczną (B2A)
  • instytucjami publicznymi a administracją publiczną (A2A).
Co to jest ESP?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta - EBOK realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Funkcje ESP realizowane są przez platformę ePUAP koordynowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krótko o ePUAP...

Głównym celem zaprojektowania i wdrożenia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji platformy ePUAP jest:

  • stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej;
  • zasadnicze skrócenie czasu oraz obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych oraz funkcjonalności systemów dziedzinowych administracji publicznej do interoperacyjnego wykorzystania w procesach realizacji zadań publicznych dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Dotyczy to przede wszystkim udostępniania usług i zasobów tzw. rejestrów bazowych.

W sensie organizacyjno-technicznym ePUAP to wspólna infrastruktura udostępnienia przez dowolne jednostki administracji publicznej usług publicznych w kanałach elektronicznych w relacjach z obywatelami, przedsiębiorcami i innymi jednostkami administracji publicznej. ePUAP to również mechanizmy koordynacji usług publicznych świadczonych przez kilka podmiotów publicznych.

Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że:

  • udostępnienie przez jednostkę administracji publicznej usługi publicznej za pośrednictwem ePUAP na podstawie umowy zawartej z dysponentem ePUAP nie powoduje przejęcia przez ePUAP tych usług;
  • jednostka administracji publicznej jest nadal odpowiedzialna za realizację tej usługi i decyduje o warunkach jej realizacji (ePUAP nie będzie właścicielem tej usługi);
  • integracja rejestrów z platformą ePUAP nie oznacza przejęcia zasobów tych rejestrów przez ePUAP;
  • ePUAP nie będzie wspomagał obiegu dokumentów wewnątrz instytucji.


Reasumując — ePUAP przyczyni się znacząco do integracji systemów teleinformatycznych polskiej administracji, a także pozwoli na łatwiejsze udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

[źródło: www.e-puap.mswia.gov.pl]

INTERmedi@
projekt i programowanie INTERmedi@